info@ddla.gov.az
AZ

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında şəhadətnamə”ni almaq üçün gəmi sahibi Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinə yazılı və ya elektron şəkildə müraciəti etməli, eləcə də aşağıda göstərilən sənədləri təqdim etməlidir:
- Ərizə-anket;
- Fiziki şəxs üçün Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi və surəti (Əcnəbi vətəndaşın ölkə ərazisində qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə);
- hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
- gəmiyə mülkiyyət hüququna dair sənəd;
- xarici dövlətlərin dövlət gəmi reyestrindən çıxarılmasını təsdiq edən sənədin əsli və ya apostil edilmiş surəti;
- gəminin BDT (İMO) nömrəsinin alınmasına dair sənəd;
- gəmi radiostansiyasının fəaliyyəti üçün xüsusi icazə;
- çağırış siqnalının alınmasını təsdiq edən sənəd;
- gəminin istismara yararlı olmasına və dəniz nəqliyyatı sahəsində mövcud beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılmasına dair akt;
- ölçü şəhadətnaməsi;
- gəminin təsnifat şəhadətnaməsi;
- gəminin üzgüçülüyə yararlılığı haqqında şəhadətnamə;
- dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən qəbz.
Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə, 5 iş günü müddətində şəhadətnamənin verilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Şəhadətnamə ərizəçiyə birbaşa təqdim olunur.

- ərizə-anket
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
- şəxsin ixtisas şəhadətnaməsi (diplomu)
- şəxsin gəmidə işlədiyini və ya təcrübə keçəcəyini təsdiq edən sənəd
- sağlamlıq haqqında tibbi arayış
- 3x4 sm ölçüdə, ağ fonda, tutqun kağızda, yaxından çəkilmiş rəngli fotoşəkil (3 ədəd)
- dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd
- əvvəlki dənizçi şəxsiyyət sənədi və dənizçinin qeyd kitabçası

Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 28.11-ci maddəsinə əsasən sertifikatın (diplomun) verilməsinə görə 40 manat məbləğində dövlət rüsumu tutulur.

Dənizçinin şəxsiyyət sənədi və Dənizçinin Qeyd Kitabçası 5 (beş) il müddətinə verilir.

Dənizçinin şəxsiyyət sənədi ticarət gəmiçiliyi məqsədilə istifadə edilən gəmidə işləyən və ya təcrübə keçən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və ya Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilir.

Dənizçinin şəxsiyyət sənədi Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 12 may tarixli Qanunu ilə qoşulmuş Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 2003-cü il tarixli 185 nömrəli (dəyişdirilmiş) Konvensiyasına və Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 1 fevral tarixli 541-IIIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun olaraq verilir.

Dənizçi dənizçinin şəxsiyyət sənədini itirdikdə onu harada, nə vaxt və hansı şəraitdə itirdiyini göstərməklə, bu sənədi verən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) yazılı məlumat verməlidir. Dənizçinin şəxsiyyət sənədini itirməsi barədə dənizçinin yazılı məlumatı daxil olduğu halda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən dənizçinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir, şəxsiyyət sənədinin itirilməsi barədə məlumat Qüvvədən düşmüş sənədlərin dövlət reyestrinə ötürülür və İAMAS-da onun aktiv statusu dəyişdirilir. Şəxsiyyət sənədini itirmiş dənizçiyə yeni şəxsiyyət sənədi Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 1 fevral tarixli 541-IIIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun olaraq verilir. Şəxsiyyət sənədi oğurlandıqda, dənizçi bu barədə cinayətin baş verdiyi yerin polis orqanına müraciət etməlidir. Belə ərizənin qəbul olunması haqqında dənizçiyə arayış verilir və bu arayış oğurlanmış şəxsiyyət sənədinin əvəzinə yeni şəxsiyyət sənədinin verilməsi üçün əsasdır.

- Referans Medical Group "Leyla Medical Center" MMC
- "Uniklinika" Tibb Mərkəzi
- "MediClub" MMM
- "German Industrial and Medical Consulting" Tamamilə Xarici İnvestora Məxsus Müəsissə
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Mərkəzi Hospitalı
- "Mediluks-1" MMC

Dənizçi yuxarı vəzifəyə iddia etdikdə aşağıdakı göstərilən müddətlərdə üzmə stajı tələb olunur:
- Kapitanın növbə köməkçisinə və ya növbətçi mexanik vəzifəsinə -12 ay
- 2-ci mexanik vəzifəsinə - 12 ay
- Kapitanın baş köməkçisi vəzifəsinə - 18 ay
- Kapitan və ya baş mexanik vəzifəsinə -24 ay

Dənizçilərin sertifikatlarının (diplomlarının) dəyişdirilməsi Dənizçinin müraciət etdiyi gündən 1 ay müddətində həyata keçirilir.

Sertifikatın (diplomun) verilməsi və ya dəyişdirilməsi üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
- nəzəri diplom
- işçi diplomu (varsa)
- xüsusi hazırlıq şəhadətnamələri (sertifikatlar)
- sağlamlıq haqqında tibbi arayış (DDLA tərəfindən tanınan tibb müəssisələrindən)
- üzmə haqqında arayış və ya təcrübə jurnalı
- dənizçinin qeyd kitabçası (varsa)
- 3x4 sm ölçüdə rəngli fotoşəkil
- xarici pasport (ehtiyac olarsa)

Sertifikat (diplom) 5 iş günü müddətində hazırlanaraq sahibinə verilir.

Gəminin “Gəmi və Liman Vasitələrinin Mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnaməni almaq üçün gəmi sahibinin müraciəti ilə yanaşı, gəminin mühafizə sisteminə dair anket və dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd Dövlət Dəniz Administrasiyasına təqdim edilməlidir. Bundan sonra, tipindən və təyinatından asılı olaraq hər bir gəmi üçün “Gəmi və Liman Vasitələrinin Mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin A hissəsinin 9-cu bəndinin tələbləri nəzərə alınaraq mühafizə planı hazırlanır və Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən təsdiq edilir. Təsdiq edilmiş plana uyğun olaraq gəminin “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğunluğu yoxlanılır və yoxlamanın nəticələrinə əsasən gəmiyə Dövlət Dəniz Adminsitrasiyası tərəfindən Gəminin “Gəmi və Liman Vasitələrinin Mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamə verilir. Adıçəkilən şəhadətnamə gəmidəki mühafizə səviyyəsi, heyətin bununla bağlı bilik və hazırlıqları, eləcə də gəminin beynəlxalq sənədlərinin və həyəcan siqnalı sisteminin qaydasında olması yoxlanıldıqdan sonra verilir.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 15 dekabr 2005-ci il tarixli, 230 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi icazənin verilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq, ərizəçi Dövlət Dəniz Administrasiyasına müraciət etməklə yanaşı, malalan (malgöndərən) və son istifadəçi haqqında məlumat, malın son istifadəsi və texniki təsnifatı haqqında məlumat, bağlanmış müqavilənin (kontraktın) surəti, ixrac edilən malın mənşə sertifikatının əsli kimi sənədləri də təqdim etməlidir. Yalnız bundan sonra sənədlərdə çatışmazlıq aşkar edilmədikdə 5 iş günü ərzində ərizəçinin müraciətinə baxılır və ona avadanlıqların ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı xüsusi icazə verilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 iyun 2010-cu il tarixli, 105 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın tələblərinə uyğun olaraq, gəmilər aşağıdakı hallarda Dövlət gəmi reyestrindən və ya berbout-çarter reyestrindən çıxarıla bilər:
- mülkiyyətçinin və gəmi sahibinin yazılı ərizəsi əsasında;
- gəmi məhv olduqda və ya itkin düşdükdə, konstruksiya cəhətdən məhv olduqda;
- yenidənqurma və ya hər hansı digər dəyişikliklər nəticəsində gəmi keyfiyyətini itirdikdə;
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququnu itirdikdə;
- məhkəmə qərarı əsasında.

Gəminin ilkin dövlət qeydiyyatına alınması gəmi suya salındığı gündən, eləcə də gəmi barədə alqı-satqı müqaviləsi və ya berbout-çarter müqaviləsi imzalandığı və ya Azərbaycan Respublikasının dəniz limanına daxil olduğu gündən 1 (bir) ay müddətində həyata keçirilməlidir.
Gəminin ilkin dövlət qeydiyyatı həmin gəminin mülkiyyətçiləri və ya gəmi sahibləri tərəfindən verilmiş ərizə əsasında həyata keçirilir və aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
- Ərizə-anket;
- Fiziki şəxs üçün Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi və surəti (Əcnəbi vətəndaşın ölkə ərazisində qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə);
- hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
- gəmiyə mülkiyyət hüququna dair sənəd;
- xarici dövlətlərin dövlət gəmi reyestrindən çıxarılmasını təsdiq edən sənədin əsli və ya apostil edilmiş surəti;
- gəminin BDT (İMO) nömrəsinin alınmasına dair sənəd;
- gəmi radiostansiyasının fəaliyyəti üçün xüsusi icazə;
- çağırış siqnalının alınmasını təsdiq edən sənəd;
- gəminin istismara yararlı olmasına və dəniz nəqliyyatı sahəsində mövcud beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılmasına dair akt;
- ölçü şəhadətnaməsi;
- gəminin təsnifat şəhadətnaməsi;
- gəminin üzgüçülüyə yararlılığı haqqında şəhadətnamə;
- dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən qəbz.

Sertifikatlar (diplomlar) kapitan və komandir heyətinə 5 il müddətinə, sıravı heyətə isə müddətsiz verilir.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 28.13-cü maddəsinə əsasən Dənizçinin Qeyd Kitabçasının verilməsinə görə 40 manat məbləğində dövlət rüsumu tutulur.
Sözügedən Qanunun 28.14-cü maddəsinə əsasən Dənizçinin şəxsiyyət sənədi:
- on iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə 40 manat,
- beş iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə 80 manat,
- bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə 120 manat məbləğində dövlət rüsumu tutulur.

- "İndustrial Support and Training Services Əlavə Təhsil Mərkəzi" MMC
- "Qlobal Dənizçilik Resursları" MMC
- "United Alliance Group LTD" şirkətinin Təlim mərkəzi
- "Occupational Training İnternational" Təlim Mərkəzi
- "SOCAR" Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi. Dəmizdə İnsan Həyatının Mühafizəsi üzrə Təlim Mərkəzi
- "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin tabeliyində Təlim Tədris Mərkəzi

- "Kainat Maritime" MMC
- "Kaspian Education Center" MMC
- "İndustrial Support and Training Services Əlavə Təhsil Mərkəzi" MMC